Vyhraj svoj vysnívaný dom od Z500

Súťažný formulár

 ŠTATÚT SÚŤAŽE “Vyhraj svoj vysnívaný dom od Z500”

Štatút súťaže „Vyhraj svoj vysnívaný dom od Z500“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži “Vyhraj svoj vysnívaný dom od Z500” (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor) movitti s.r.o. Adresa: Slovenská 46, 080 01 Prešov IČO: 47066920 DIČ: 2023724329 E-shop: https://www.z500.sk/

II. Čas konania Súťaže Termín Súťaže je stanovený na obdobie od publikovania príspevku 15.04.2019 do polnoci 31.07.2019. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 02.08.2019.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá pridá svoj email a súhlas s podmienkami súťaže na stránke z500 a následne vytvorí a uverejní súťažný komentár na faceboovej stránke e-shopu Z500: https://www.facebook.com/Z500Slovakia// v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa bude 1 výherca. IV. Pravidlá Súťaže Podmienky účasti v Súťaži: 1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku

IV. 2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu. 3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

V. Výhra v Súťaži Výherca v súťaži získa 1 projekt rodinného domu Z500, ktorý v čase priebehu súťaže vybral na web stránke a pridal do komentára pod súťažným príspevkom na facebooku. Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

VI. Oznámenie o výhre Meno jedného výhercu zverejní organizátor označením ich FB mien v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili do súťaže. Taktiež ich bude kontaktovať písomne emailom, na ktorý je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

VII. Odovzdanie výhry 1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry. 2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia. 3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

VIII. Strata nároku na výhru V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

IX. Záverečné ustanovenia 1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. 2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah. 3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

Prešov, dňa 11.04.2019

Používaním stránok prevádzkovateľa movitti s.r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.