Realizačný

  • ASR: Technickú správu, výkresy: Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien, dverí, murovacích tvárnic, strešnej krytiny.
  • STATIKA: Technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz materiálu.
  • VYKUROVANIE: Technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia zdroja tepla a výkaz materiálu. Projekt vykurovania je spracovaný alternatívne na zdroje – vid. bližšie informácie pri každom dome.
  • ZDRAVOTECHNICKEJ: Technickú správu, výkresy rozvodov vnútorného vodovodu, vnútornej domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu.
  • ELEKTROINŠTALÁCIA: Technickú správu, rozvody el.zásuviek, svetelná elektroinštalácia, bleskozvod, slabo-prúd, schéma rozvádzača, výkaz materiálov