Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a spoločnosti 

movitti s r.o., so sídlom Slovenská 46, 080 01 Prešov IČO: 47 066 920 

tel. č.:      0948 515 055

 •  

(ďalej len „Predávajúci“). 

Predávajúci ako výhradný dovozca projektov rodinných domov Z500, je oprávnený poveriť predajom tovaru iný právny subjekt, bez zmeny alebo obmedzenia práv klienta voči Predávajúcemu. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 1. Predávajúci je dodávateľom výhradne katalógových projektov stavieb Z500 zverejnených na jeho webovom sídle z500.sk. 
 2. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 
 3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto VOP rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, alebo ponukového katalógu.
 4. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. 
 5. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi zákonným rámcom podľa bodu 1.3 a reklamačným poriadkom zverejneným na webe Predávajúceho. 

 

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1.  K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza na základe záväznej objednávky Kupujúceho, zaplatením finančnej zábezpeky a písomným prijatím záväznej objednávky zo strany Predávajúceho. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto VOP.
 2. Objednaním tovaru vznikne Kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru. 
 3. Odoslaním záväznej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že prejavil súhlas
  s kompletným znením týchto VOP, o čom bol výslovne pred uskutočnením objednávky upozornený.
 4. Po prijatí objednávky a prijatí finančnej zábezpeky za tovar, potvrdí Predávajúci do 48 hodín e-mailom Kupujúcemu prijatie objednávky aj finančnej zábezpeky a zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania tovaru.
 5. Objednávku je možné vytvoriť:
  • osobne v sídle Predávajúceho, kde je možné využiť aj bezplatnú konzultáciu
  • prostredníctvom obchodných zástupcov Predávajúceho za rovnakých podmienok, ako u Predávajúceho
  • cez internet prostredníctvom on-line formulára na webovom sídle: www.z500.sk, kedy je potrebné presne a správne vyplniť všetky potrebné údaje (hlavne telefonický a e-mailový kontakt) a vyplnený objednávkový formulár odoslať. V prípade akéhokoľvek problému pri vyplňovaní formulára je možné využiť e-mail: z500@movitti.sk. Vo všetkých prípadoch bude objednávka akceptovaná až po uhradení finančnej zábezpeky za tovar, teda dňom prijatia platby finančnej zábezpeky na účet Predávajúceho, alebo dňom prijatia platby v hotovosti.

 

3. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Celková kúpna cena tovaru - jednotlivých typových projektových dokumentácií, doplnkových projektov a katalógov je uvedená v aktuálnej ponuke na webovom sídle Predávajúceho, v katalógu, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.
 2. Bez zaplatenej finančnej zábezpeky nie je objednávka platná
 3. Celková kúpna cena tovaru zahŕňa všetky náklady Predávajúceho súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie. V cene nie sú zahrnuté dodatočné zmeny a adaptácia projektovej dokumentácie podľa želania Kupujúceho. Zmenu a adaptáciu projektovej dokumentácie je možné dohodnúť  na základe osobitnej písomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 4. Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom. 

 

4. Dodacie podmienky

 1. Termínom dodania tovaru sa rozumie termín odoslania tovaru na prepravu Kupujúcemu. Termín dodávky platí od doby riadneho objednania a uhradenia finančnej zábezpeky za tovar, po deň určený pošte na prepravu alebo deň osobného prevzatia tovaru. Možnosť expresnej alebo superexpresnej dodávky tovaru sa doporučuje z kapacitných dôvodov vopred telefonicky dohodnúť a potvrdiť mailom. Na projekty označené ako NOVINKA je dodacia lehota 7 týždňov.
 2. Termín dodania projektu rodinného domu je 5 týždňov, od zaplatenia finančnej zábezpeky 70% z ceny projektu a od dodania všetkých podkladov potrebných pre vyhotovenie projektovej dokumentácie. Zákazník je povinný bezodkladne sa vyjadriť k navrhovaným zmenám a návrhom zo strany predávajúceho. V prípade nedodržania tejto povinnosti, nie je predávajúci viazaný stanovenou lehotou dodania tovaru. Predávajúci nie je viazaný touto lehotou ani v prípade, že zákazník požiada o zmeny mimo prvotnej objednávky. 
 3. So stavom objednávky sa môže Kupujúci zoznámiť prostredníctvom dotazom na obchod@movitti.sk. Zjednaný termín odovzdania tovaru môže Predávajúci jednostranne predĺžiť pri vzniku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej prekážky (vis maior; štrajky, alebo výluky znemožňujúce alebo výrazne obmedzujúce dopravu tovaru, poškodenie, zničenie v dôsledku potopy, požiaru, mrazu, alebo protiprávnej činnosti tretej osoby, krádež tovaru). V prípade predĺženia termínu dodania tovaru podľa predchádzajúcej vety sa nejedná o porušenie povinností  Predávajúceho a Predávajúci nie je v oneskorení s odovzdaním tovaru.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom/poštou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom/poštou zodpovedá v plnom rozsahu prepravca/pošta. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru Kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom/poštou. 
 5. Tovar je expedovaný zákazníkovi v rozsahu 
 • 4x paré tlačeného projektu
 • 1x PDF verziu 
 • 1x dwg Koordinačná situácia
 • 1x dwg Situácia širších vzťahov

 

obratom po jeho dokončení, ak zároveň bola zaplatená celá kúpna cena tovaru (prípadne s navýšením za vykonané úpravy). Jeho súčasťou nie je elektronická verzia v dwg formáte, ani súhlas s použitím diela podľa § 19 ods. 4 zák. č. 185/2015 Z.z. Zákazník môže požiadať projektanta o udelenie autorského súhlasu na konkrétnu úpravu projektu.

 

5. Špecifikácia tovaru a služby

 1. Projektová dokumentácia   je určená pre stavebné konanie. Vyobrazenie domu v katalógu (vizualizácia) je ilustračné a nemusí presne zodpovedať zhotovenej stavbe podľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia nezahŕňa zariaďovacie predmety a hnuteľné veci umiestnené vo vizualizácii. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné dispozičné a technické úpravy v projektoch proti návrhom uvedeným na webovom sídle a v tlačenom katalógu, pričom zostane zachovaná koncepcia návrhu. 
 2. Projektová dokumentácia je vyhotovená tak, aby mohla byť použitá v stavebnom konaní ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon).
 3. Úprava katalógového projektu je možná len v rozsahu uvedenom zákazníkom v záväznej objednávke. Žiadosť o zmeny po začatí vyhotovenia projektovej dokumentácie zo strany predávajúceho alebo ním povereného subjektu, adresuje zákazník priamo predávajúcemu. Tieto následné zmeny budú zapracované po písomnom odsúhlasení o ich cene zo strany zákazníka, čím sa zmení celková cena objednaného tovaru.
 4. Projektovú dokumentáciu rodinného domu tvorí:
 • Statické posúdenie stavby pre účely stavebného povolenia(nie realizačné)
 • Požiarne zabezpečenie stavby
 • Tepelnotechnické posúdenie konštrukcií pre účely stavebného konania
 • Sprievodná a technická správa
 • Širšie vzťahy
 • Situácia osadenia
 • Základy
 • Architektonické riešenie
 • Pôdorys
 • Rez
 • Strop
 • Krov
 • Strecha
 • Pohľady
 • Elektrické inštalácie ( informačné schematické znázornenie zásuviek a svietidiel-pre účely stavebného konania - nie realizačný projekt od elektrikára)
 • Zdravotechnické inštalácie ( to isté ako elektrika)
 • Štrková vsakovacia jama
  • Výkaz okien a dverí
 • Projektová dokumentácia neobsahuje konkrétne riešenie osadenia do okolitej zástavby a napojenie na komunikáciu a na inžinierske siete. Projektová dokumentácia neobsahuje realizačný projekt. Projektová dokumentácia pri zakladaní stavby zohľadňuje štandardné geologické prostredie. (únosnosť v základovej škáre min.0.25 MPa a ustálená hladina spodnej vody je pod úrovňou základov) a nerieši prítomnosť radónu. Projektová dokumentácia je vhodná na výstavbu mimo pamiatkových zón.
 • Každý projekt domu je viazaný na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku. Podľa jedného zakúpeného projektu je možné postaviť len jednu nehnuteľnosť.
 • Projektová dokumentácia je určená na výstavbu na mieste určenom v objednávke, osobitne pre jedného zákazníka. Projektovú dokumentáciu nie je možné použiť iným subjektom ani na výstavbu na inom mieste ako je uvedené v objednávke.
 • Rozpočtové náklady uvádzané v katalógu sú informatívne, závislé na technológii realizovanej stavby, druhu a cenách materiálov a cien realizačných firiem v danom čase a období.
 • Zákazník môže požiadať o vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie objednaného tovaru, ktorej cena bude dohodnutá s predávajúcim individuálne.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník môže od zmluvy odstúpiť iba do momentu zaplatenia zálohovej platby vo výške 70 % z celkovej ceny tovaru.
 2. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z., Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

Platné od 1.1.2023