Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a spoločnosti 

movitti s r.o. , so sídlom Slovenská 46, 080 01 Prešov IČO: 47 066 920 

tel. č.: 0948 515 055

e-mail: obchod@movitti.sk

(ďalej len „Predávajúci“). 

Predávajúci ako výhradný dovozca projektov rodinných domov Z500, je oprávnený poveriť predajom tovaru iný právny subjekt, bez zmeny alebo obmedzenia práv klienta voči Predávajúcemu. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

  1. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

  2. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto VOP rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, alebo ponukového katalógu.

  3. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. 

  4. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi zákonným rámcom podľa bodu 1.2 a reklamačným poriadkom zverejneným na webe Predávajúceho. 

 

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza na základe záväznej objednávky Kupujúceho, zaplatením finančnej zábezpeky a písomným prijatím záväznej objednávky zo strany Predávajúceho. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto VOP.

 2. Objednaním tovaru vznikne Kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

 3. Odoslaním záväznej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že prejavil súhlas
  s kompletným znením týchto VOP, o čom bol výslovne pred uskutočnením objednávky upozornený.

 4. Po prijatí objednávky a prijatí finančnej zábezpeky za tovar, potvrdí Predávajúci do 48 hodín e-mailom Kupujúcemu prijatie objednávky aj finančnej zábezpeky a zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania tovaru.

 5. Tovar podľa bodu 1.2 je možné objednať:

 • osobne v sídle Predávajúceho, kde je možné využiť aj bezplatnú konzultáciu

 • písomne , kedy je pri písomnej objednávke potrebné na adresu sídla Predávajúceho zaslať

 • doporučený list s čitateľne a kompletne vyplneným objednávkovým formulárom (je možnosť ho zaslať na požiadanie) spolu s kontrolným ústrižkom (platí len pri tovare podľa bodu 1.2.1) prípadne jeho fotokópiou poštovej poukážky typu „U“, ktorou bola realizovaná platba zálohy – doklad o zaplatení zálohy,

 • prostredníctvom obchodných zástupcov Predávajúceho za rovnakých podmienok, ako u Predávajúceho

 • cez internet prostredníctvom on-line formulára na webovom sídle: www.z500.sk, kedy je potrebné presne a správne vyplniť všetky potrebné údaje (hlavne telefonický a e-mailový kontakt) a vyplnený objednávkový formulár odoslať. V prípade akéhokoľvek problému pri vyplňovaní formulára je možné využiť e-mail: obchod@movitti.sk. Vo všetkých prípadoch pre tovar podľa bodu 1.2.1 bude
  objednávka akceptovaná až po uhradení finančnej zábezpeky za tovar (pre urýchlenie procesu vybavenia objednávky je možné ústrižok poštovej poukážky zaslať mailom), teda dňom prijatia platby finančnej zábezpeky na účet Predávajúceho, alebo dňom prijatia platby v hotovosti.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Celková kúpna cena tovaru - jednotlivých typových projektových dokumentácií, doplnkových projektov a katalógov je uvedená v aktuálnej ponuke na webovom sídle Predávajúceho, v katalógu, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.

 2. Pri objednaní tovaru - typovej projektovej dokumentácie rodinného domu je nutná pred odoslaním tovaru úhrada finančnej zábezpeky vo výške 50% aktuálnej ceny uvedenej na webovom sídle Predávajúceho www.z500.sk s tým, že platbu finančnej zábezpeky je možné realizovať po odoslaní objednávky:

 • prevodom cez internet banking

 • platbou poštovou poukážkou

  1. Bez zaplatenej finančnej zábezpeky nie je objednávka platná

  2. Celková kúpna cena tovaru zahŕňa všetky náklady Predávajúceho súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie. V cene nie sú zahrnuté dodatočné zmeny a adaptácia projektovej dokumentácie podľa želania Kupujúceho. Zmenu a adaptáciu projektovej dokumentácie je možné dohodnúť  na základe osobitnej písomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

  3. Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom. 

 

4. Dodacie podmienky

 1. Termínom dodania tovaru sa rozumie termín odoslania tovaru na prepravu Kupujúcemu. Termín dodávky platí od doby riadneho objednania a uhradenia finančnej zábezpeky za tovar, po deň určený pošte na prepravu alebo deň osobného prevzatia tovaru. Možnosť expresnej alebo superexpresnej dodávky tovaru sa doporučuje z kapacitných dôvodov vopred telefonicky dohodnúť a potvrdiť mailom. Na projekty označené ako NOVINKA je dodacia lehota 5 týždňov.

 2. Termíny dodania tovaru, príplatky a finančná zábezpeka:

4.2.1    Štandardný typový projekt rodinného domu v energetickej triede A0

 • termín dodania je 4-5 týždňov, odo dňa dodania všetkých podkladov potrebných pre vyhotovenie projektovej dokumentácie

 • finančná zábezpeka 50% z ceny projektu.

4.2.2    Individuálny projekt

 • termín dodania je 8-10 týždňov, odo dňa dodania všetkých podkladov potrebných pre vyhotovenie projektovej dokumentácie

 • finančná zábezpeka 50 % z ceny projektu, ktorá začína individuálne od 6 000,- €.

  1. Pri objednávkach projektov rodinných domov Predávajúci dodá projektovú dokumentáciu v  štyroch vyhotoveniach (paré) len v listinnej podobe na stavebné povolenie. Kupujúci si môže doobjednať  paré projektu na stavebné povolenie v cene 70,- EUR . Realizačná projektová dokumentácia je v prípade záujmu doplatková služba, nezahrnutá v cene tovaru. 

  2. So stavom objednávky sa môže Kupujúci zoznámiť prostredníctvom dotazom na obchod@movitti.sk. Zjednaný termín odovzdania tovaru môže Predávajúci jednostranne predĺžiť pri vzniku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej prekážky (vis maior; štrajky, alebo výluky znemožňujúce alebo výrazne obmedzujúce dopravu tovaru, poškodenie, zničenie v dôsledku potopy, požiaru, mrazu, alebo protiprávnej činnosti tretej osoby, krádež tovaru). V prípade predĺženia termínu dodania tovaru podľa predchádzajúcej vety sa nejedná o porušenie povinností  Predávajúceho a Predávajúci nie je v oneskorení s odovzdaním tovaru.

  3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom/poštou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom/poštou zodpovedá v plnom rozsahu prepravca/pošta. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru Kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom/poštou. 

 

5. Špecifikácia tovaru a služby

 1. Projektová dokumentácia   je určená pre stavebné konanie. Vyobrazenie domu v katalógu (vizualizácia) je ilustračné a nemusí presne zodpovedať zhotovenej stavbe podľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia nezahŕňa zariaďovacie predmety a hnuteľné veci umiestnené vo vizualizácii. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné dispozičné a technické úpravy v projektoch proti návrhom uvedeným na webovom sídle a v tlačenom katalógu, pričom zostane zachovaná koncepcia návrhu. 

 2. Projektová dokumentácia je vyhotovená tak, aby mohla byť použitá v stavebnom konaní ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon).

 3. Projektovú dokumentáciu rodinného domu tvorí:

 • Statické posúdenie stavby pre účely stavebného povolenia(nie realizačné)

 • Požiarne zabezpečenie stavby

 • Tepelnotechnické posúdenie konštrukcií pre účely stavebného konania

 • Sprievodná a technická správa

 • Širšie vzťahy

 • Situácia osadenia

 • Základy

 • Architektonické riešenie

 • Pôdorys

 • Rez

 • Strop

 • Krov

 • Strecha

 • Pohľady

 • Elektrické inštalácie ( sechematické znázornenie zásuviek a svietidiel-pre účely stavebného konania - nie realizačný projekt od elektrikára)

 • Zdravotechnické inštalácie ( to isté ako elektrika)

 • Štrková vsakovacia jama

 • Výkaz okien a dverí

 

  1. Typová projektová dokumentácia neobsahuje konkrétne riešenie osadenia do okolitej zástavby a napojenie na komunikáciu a na inžinierske siete. Projektová dokumentácia neobsahuje realizačný projekt. Projektová dokumentácia pri zakladaní stavby zohľadňuje štandardné geologické prostredie. (únosnosť v základovej škáre min.0.25 MPa a ustálená hladina spodnej vody je pod úrovňou základov) a nerieši prítomnosť radónu. Projektová dokumentácia je vhodná na výstavbu mimo pamiatkových zón.

  2. Každý projekt domu je viazaný na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku. Podľa jedného zakúpeného projektu je možné postaviť len jeden dom.

  3. Projektová dokumentácia je určená na výstavbu na mieste určenom v objednávke, osobitne pre jedného spotrebiteľa. Projektovú dokumentáciu nie je možné použiť iným spotrebiteľom ani na výstavbu na inom mieste ako je uvedené v objednávke.

  4. Rozpočtové náklady uvádzané v katalógu sú informatívne, závislé na technológii realizovanej stavby, druhu a cenách materiálov a cien realizačných firiem v danom čase a období.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

 1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z., Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

 

Platné od 1.3.2019