Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

1.1    Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a spoločnosti Render
Visualization s r.o. , so sídlom Slovenská 46, 080 01 Prešov IČO: 47 066 920 (ďalej len „Predávajúci“) a sú
platné pre celé územie Slovenskej republiky.


1.2       Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre predaj tovaru fyzickým osobám -
spotrebiteľom a pre predaj tovaru podnikateľom a právnickým osobám (ďalej len „Kupujúci“)


1.2.1  pre kúpu projektovej dokumentácie rodinných domov, bytových domov a iných stavieb,


1.2.2  pre kúpu katalógov


1.2.3 pre kúpu služieb z portfólia aktuálnej ponuky spoločnosti


1.3      Projektová dokumentácia   je určená pre územné konanie, pre stavebné konanie.
Vyobrazenie domu v katalógu (vizualizácia) je ilustračné a nemusí presne zodpovedať zhotovenej stavbe
podľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia nezahŕňa zariaďovacie predmety a hnuteľné
veci umiestnené vo vizualizácii. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné dispozičné a technické úpravy
v projektoch proti návrhom uvedeným na webovom sídle a v tlačenom katalógu, pričom zostane
zachovaná koncepcia návrhu.


1.4   Projektová dokumentácia je vyhotovená tak, aby mohla byť použitá v stavebnom konaní ako príloha
k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a na realizáciu stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon).


1.5   Projektovú dokumentáciu rodinného domu tvorí:

 1. Statické posúdenie stavby pre účely stavebného povolenia(nie realizačné)
 2. Požiarne zabezpečenie stavby
 3. Tepelnotechnické posúdenie konštrukcií pre účely stavebného konania
 4. Sprievodná a technická správa
 5. Širšie vzťahy
 6. Situácia osadenia
 7. Základy
 8. Architektonické riešenie
 9. Pôdorys
 10. Rez
 11. Strop
 12. Krov
 13. Strecha
 14. Pohľady
 15. Elektrické inštalácie ( sechematické znázornenie zásuviek a svietidiel-pre účely stavebného konania - nie realizačný projekt od elektrikára )
 16. Zdravotechnické inštalácie ( to isté ako elektrika)
 17. Štrková vsakovacia jama
 18. Výkaz okien a dverí

1.6        Typová projektová dokumentácia neobsahuje konkrétne riešenie osadenia do okolitej zástavby
a napojenie na komunikáciu a na inžinierske siete. Projektová dokumentácia neobsahuje realizačný
projekt. Projektová dokumentácia pri zakladaní stavby zohľadňuje štandardné geologické prostredie.
(únosnosť v základovej škáre min.0.25 MPa a ustálená hladina spodnej vody je pod úrovňou základov) a
nerieši prítomnosť radónu. Projektová dokumentácia je vhodná na výstavbu mimo pamiatkových zón.


1.7  Každý projekt domu je viazaný na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku.


1.8 Podľa jedného zakúpeného projektu je možné postaviť len jeden dom.


1.9 Projektová dokumentácia je určená na výstavbu na mieste určenom v objednávke, osobitne pre
jedného spotrebiteľa. Projektovú dokumentáciu nie je možné použiť iným spotrebiteľom ani na
výstavbu na inom mieste ako je uvedené v objednávke.


1.10        Rozpočtové náklady uvádzané v katalógu sú informatívne, závislé na technológii realizovanej
stavby, druhu a cenách materiálov a cien realizačných firiem v danom čase a období.

 

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


2.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar
dochádza na základe záväznej objednávky Kupujúceho, zaplatením finančnej zábezpeky a písomným
prijatím záväznej objednávky zo strany Predávajúceho. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Všeobecné
obchodné podmienky.


2.2 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu.
Objednaním tovaru vznikne Kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru.


2.3  Tovar podľa bodu 1.2 je možné objednať:


2.3.1  osobne v sídle Predávajúceho, kde je možné využiť aj bezplatnú konzultáciui,


2.3.2    písomne , kedy je pri písomnej objednávke potrebné na adresu sídla Predávajúceho zaslať
doporučený list s čitateľne a kompletne vyplneným objednávkovým formulárom (je možnosť ho zaslať
na požiadanie) spolu s kontrolným ústrižkom (platí len pri tovare podľa bodu 1.2.1) prípadne jeho
fotokópiou poštovej poukážky typu „U“, ktorou bola realizovaná platba zálohy – doklad o zaplatení
zálohy,


2.3.3    prostredníctvom obchodných zástupcov Predávajúceho za rovnakých podmienok, ako u
Predávajúceho


2.3.4 cez internet prostredníctvom on-line formulára na webovom sídle: www.z500.sk, kedy je
potrebné presne a správne vyplniť všetky potrebné údaje (hlavne telefonický a e-mailový kontakt) a
vyplnený objednávkový formulár odoslať. V prípade akéhokoľvek problému pri vyplňovaní formulára je
možné využiť e-mail: z500@movitti.sk. Vo všetkých prípadoch pre tovar podľa bodu 1.2.1 bude
objednávka akceptovaná až po uhradení finančnej zábezpeky za tovar (pre urýchlenie procesu
vybavenia objednávky je možné ústrižok poštovej poukážky zaslať mailom), teda dňom prijatia platby
finančnej zábezpeky na účet Predávajúceho, alebo dňom prijatia platby v hotovosti.


2.4    Odoslaním záväznej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a prejavil súhlas
s kompletným znením týchto VOP a všetkých ich súčastí platných v okamihu prevedenia objednávky.
Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený
a má možnosť sa s nimi zoznámiť, rovnako aj s cenou objednaných tovarov.


2.5     Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar
dohodnutú cenu.


2.6 Po prijatí objednávky a prijatí finančnej zábezpeky za tovar (podľa bodu 1.2.1) potvrdí Predávajúci
do 48 hodín e-mailom Kupujúcemu prijatie objednávky a finančnej zábezpeky a zároveň mu oznámi
predpokladaný termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! 

 

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Celková kúpna cena tovaru - jednotlivých typových projektových dokumentácií, doplnkových projektov a katalógov je uvedená v aktuálnej ponuke na webovom sídle Predávajúceho, v katalógu, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.

3.2 Pri objednaní tovaru - typovej projektovej dokumentácie rodinného domu je nutná pred odoslaním tovaru úhrada finančnej zábezpeky vo výške 50% aktuálnej ceny uvedenej na webovom sídle Predávajúceho www.z500.sk s tým, že platbu finančnej zábezpeky je možné realizovať po odoslaní objednávky:

3.2.1 prevodom cez internet banking (číslo účtu: SK88 0900 00000 050 4022 7544, BIC: GIBASKBX)

3.2.2 platobnými systémami bánk

3.2.3  platbou poštovou poukážkou

3.3  Bez zaplatenej finančnej zábezpeky nie je objednávka platná

3.4    Celková kúpna cena tovaru zahŕňa všetky náklady Predávajúceho súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie. V cene nie sú zahrnuté dodatočné zmeny a adaptácia projektovej dokumentácie podľa želania Kupujúceho. Zmenu a adaptáciu projektovej dokumentácie je možné dohodnúť  na základe osobitnej písomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

3.5     V celkovej cene tovaru podľa bodu 1.2.1. nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru – poštovné a balné.

3.6   Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom. 

 

4. Dodacie podmienky

4.1    Termínom dodania tovaru sa rozumie termín odoslania tovaru na prepravu Kupujúcemu. Termín dodávky platí od doby riadneho objednania a uhradenia finančnej zábezpeky za tovar, po deň určený pošte na prepravu alebo deň osobného prevzatia tovaru. Možnosť expresnej alebo superexpresnej dodávky tovaru sa doporučuje z kapacitných dôvodov vopred telefonicky dohodnúť a potvrdiť mailom. P r í p l a t k y z a ex p re s n ú a l e b o s u p e rex p re s n ú d o d á v k u t ova r u b u d ú z úč t ova n é v konečnej faktúre.                                                      Na projekty označené ako NOVINKA je dodacia lehota 5 týždňov.

4.2 Termíny dodania tovaru, príplatky a finančná zábezpeka:

- Štandardný typový projekt rodinného domu

– termín dodania je 30 kalendárnych dní, bez príplatku

- finančná zábezpeka 50% z ceny projektu.

- Typový projekt rodinného domu v pasívnom energetickom štandarde v rozsahu uvedenom v aktuálnom katalógu v  čase kúpy katalógu

– termín dodania je 8 -10 týždňov, príplatok 450 €, - finančná zábezpeka 50% z ceny projektu.

- Typový projekt rodinného domu v nízkoenergetickom štandarde v rozsahu uvedenom v aktuálnom katalógu v čase kúpy katalógu – termín dodania je 5 týždňov, príplatok 450,- EUR – finančná zábezpeka zábezpeka 50% z ceny projektu.

- Projekt rodinného domu v prevedení Inteligentný dom v rozsahu uvedenom v aktuálnom katalógu v  čase kúpy katalógu – termín dodania je 5 týždňov, príplatok 450,- EUR – finančná zábezpeka zábezpeka 50% z ceny projektu.

- Pri samostatne objednaných projektoch doplnkových stavieb je termín dodania ako pri štandardných projektoch, finančná zábezpeka zábezpeka 50% z ceny projektu. - Pri energetickom certifikáte je termín dodania individuálny podľa dodaných podkladov a finančná zábezpeka je 100,- EUR,

- Individuálny projekt – termín dodania od 4 týždňov a v cene od 1000,- EUR pre tých, ktorí si nevybrali zo širokej ponuky projektov domov Z500. Pre získanie viac informácii je potrebné napísať na email: z500@movitti.sk . Termíny sú podľa voľných kapacít v projekcii Predávajúceho. Prvé dve hodiny konzultácie sú zdarma.

4.3 Pri objednávkach projektov rodinných domov Predávajúci dodá projektovú dokumentáciu v  štyroch vyhotoveniach (paré) len v listinnej podobe na stavebné povolenie. Kupujúci si môže doobjednať  maximálne jedno paré projektu na stavebné povolenie v cene 50,- EUR . Realizačnú projektovú dokumentáciu si kupujúci zabezpečuje individuálne architektom v mieste svojho bydliska, alebo architektom Z500 Slovakia na základe individuálnej dohody.

4.5 Termín dodania tovaru sa počíta odo dňa prijatia finančnej zábezpeky od Kupujúceho Predávajúcim. So stavom objednávky sa môže Kupujúci zoznámiť prostredníctvom dotazom na e-mail: z500@movitti.sk. Zjednaný termín odovzdania tovaru môže Predávajúci jednostranne predĺžiť pri vzniku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej prekážky (vis maior; štrajky, alebo výluky znemožňujúce alebo výrazne obmedzujúce dopravu tovaru, poškodenie, zničenie v dôsledku potopy, požiaru, mrazu, alebo protiprávnej činnosti tretej osoby, krádež tovaru). V prípade predĺženia termínu dodania tovaru podľa predchádzajúcej vety sa nejedná o porušenie povinností Predávajúceho a Predávajúci nie je v oneskorení s odovzdaním tovaru.

4.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom/poštou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom/poštou zodpovedá v plnom rozsahu prepravca/pošta. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru Kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom/poštou. 

Používaním stránok prevádzkovateľa movitti innovation, s.r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.